Environmentálna politika

  • Dodržiavanie príslušných právnych požiadaviek a iných požiadaviek, ktoré sa organizácia zaviazala plniť.
  • Znižovať náklady prostredníctvom úspor energie a prírodných zdrojov.
  • Zlepšiť nakladanie s odpadmi – ich opätovné využívanie alebo recyklácia, obnovovanie a spracovávanie – metódou 3R.
  • Sústavne zlepšovať ukazovatele environmentálneho správania a pravidelné hodnotenie environmentálneho správania.
  • Vzdelávaním zvyšovať úroveň a povedomie zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia vo všetkých organizačných jednotkách spoločnosti a tiež aj u dodávateľov a zmluvných partnerov.

Certifikáty