oopp-o oopp

V každej zodpovednej spoločnosti sa kladie dôraz na ochranu toho najvzácnejšieho, čo máme. Nášho zdravia. Spoločnosť Bemaco sa venuje distribúcií a výrobe osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), ktoré slúžia práve na ochranu zdravia pri práci.

Medzi OOPP patria všetky prostriedky nosené, držané alebo inak používané pri práci zamestnancami a sú určené na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov pred nebezpečenstvami vrátane ich doplnkov a príslušenstiev.

V zmysle zákonov NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný poskytnúť osobné ochranné pracovné prostriedky vtedy, keď nebezpečenstvo nemožno vylúčiť alebo obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.

OOPP musí:

zabezpečovať účinnú ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami a predvídateľnými nebezpečenstvami a samotný nesmie zvyšovať riziko,

zodpovedať existujúcim a predvídateľným pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku,

vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu zamestnanca a po nevyhnutnom malom prispôsobení aj telu zamestnanca, ak to osobný ochranný pracovný prostriedok umožňuje,

byť zdravotne neškodný.

Z hľadiska časti tela, ktorú OOPP chráni, môže ísť o ochranu hlavy, sluchu, zraku a tváre, dýchacích orgánov, ochranu horných alebo dolných končatín, trupu a brucha, celého tela, kože a iné (ako napríklad záchranná plávacia vesta, gumený izolačný koberec, dozimeter, spodná bielizeň).

Nezáleží iba na tom, ktorá časť tela je chránená, taktiež je dôležité, pred ktorým nebezpečenstvom nás konkrétny osobný ochranný pracovný prostriedok chráni. Nebezpečenstvá sa delia do štyroch skupín:

1. Fyzikálne nebezpečenstvá

napr. poloha pracoviska vo vzťahu k povrchu zeme, nevhodný povrch podláh, tlak, ráz, seknutie, pichnutie, oheň, teplota, výbušnosť, odletujúce a padajúce predmety, tepelné žiarenie, elektrický prúd a oblúk, statická elektrina, elektromagnetické žiarenie, teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu, prúdenie vzduchu, ionizácia vzduchu, hluk, vibrácie, osvetlenie, nedostatočná rozoznateľnosť

2. Chemické nebezpečenstvá

napr. plyny, pary, aerosóly, pevné látky, kvapalné látky a ich účinky

3. Biologické nebezpečenstvá

rastliny, živočíchy, baktérie, vírusy, huby, parazity a pod.

4. Iné nebezpečenstvá

nevhodná pracovná poloha, neprimeraná fyzická záťaž a pod.

Podkategórie

Certifikáty