Chránená dielňa

Naša chránená dielňa na Keratsínskom námestí v Prešove poskytuje možnosť pracovného uplatnenia znevýhodnených občanov. Zdravotne postihnutí pracujú na výrobe vysokokvalitných OOPP pod vedením špičkových odborníkov, čo im umožňuje získať množstvo odborných zručností a skúseností.

 

Chránená dielňa BEMACO má približne 40 pracovníkov a 2 vedúcich. Najväčší podiel zdravotne ťažko postihnutých nachádza svoje uplatnenie na pracovnej pozícii pomocný pracovník, okrem toho ponúkame šancu uplatniť sa ZŤP aj na pozícii šička, konštruktér, či na ďalších miestach v strižni.

 

Medzi najviac produkovaný sortiment pracovných odevov v našej chránenej dielni patria klasické montérkové obleky, montérkové vesty, kabáty, plášte, košele a pod. Keďže našimi odberateľmi sú prestížne spoločnosti ako U. S. Steel Košice, Enel, Váhostav, ale aj stredné, či menšie podniky, osobné ochranné odevy sú šité zo špeciálnych materiálov najvyšších akostí s rôznymi žiadúcimi vlastnosťami, ako napríklad ochrana pred ohňom, účinkom tepla, pred elektrostatickými zápalnými výbojmi a pod.

 

Vďaka špecializácii sme dosiahli vysokú pracovnú efektivitu, sme schopní ušiť cca 400 až 1000 oblekov týždenne.

 

Našim zdravotne ťažko postihnutým pracovníkom sa snažíme vyjsť v ústrety, všetci sú školení na BOZP.

 

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom chránenej dielne, prípadne sa chcete stať súčasťou pracovného tímu, kontaktujte nás na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Legislatíva

Podľa Zákona o službách zamestnanosti (Zákon č.5/2004 Z.z.)

§ 9

Občan so zdravotným postihnutím

 

(1)   Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je

a) občan uznaný za invalidného občana podľa osobitného predpisu (§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

 

(2)   Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (ktorým je zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

§ 63

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

 

(1) Zamestnávateľ je povinný:

zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce,

vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,

viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,

zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

(2)       Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím podľa ods. 1 písm. d/ započítava, ako keby zamestnával troch takých občanov.

(3)       Celkový počet zamestnancov na účely ods. 1 písm. d) je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí.

(4)       Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 smerom nahor.

(5)   Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom ústredím.

 

§ 64

Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania

občanov so zdravotným postihnutím

 

 

(1)     Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

(2)     Zákazka na účely tohto zákona je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d), a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom alebo občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

(3)     Tovar na účely tohto zákona je výrobok zhotovený chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom alebo občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, a je určený na predaj.

(4)     Služba na účely tohto zákona je služba, ktorá je poskytovaná chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom alebo občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

(5)     Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.

(6)     Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).

(7)     Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať tovar alebo prijať službu vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobratý tovar alebo prijaté služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d), po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých tovarov alebo prijatých služieb podľa odseku 6 a výškou zákazky podľa odseku 5. Výsledná hodnota vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.

(8)     Ak chránená dielňa alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovujú, na účely odseku 7 sa zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky, započítava výška 10 % peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.

(9)     Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

 

§ 65

Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

 

 (1)   Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.

(2)   Ak úrad viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím len časť kalendárneho roka, odvod podľa odseku 1 sa znižuje o sumu, ktorá je súčinom 0,3 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ odvod podľa odseku 1 odvádza, polovice počtu mesiacov, počas ktorých úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie neviedol občanov so zdravotným postihnutím počas kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ neplnil povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím a počtu občanov so zdravotným postihnutím chýbajúcich do splnenia povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d).

(3)   Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne je povinná poskytovať úradu údaje z registra zamestnávateľov potrebné na účely posúdenia plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa odseku 1 v rozsahu a spôsobom určeným ústredím.

(4)   Ak si zamestnávateľ nesplní povinnosť podľa odsekov 1 a 2, rozhodne úrad o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

 

§ 65a


 Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ plniť aj vzájomnou kombináciou plnenia povinností podľa § 63 ods. 1 písm. d), § 64 alebo § 65 zákona.

 

Poznámka:

   *   Pri výpočte povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím sa vychádza z  priemerného evidenčného počtu     zamestnancov vo fyzických   osobách za       kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov, z ktorého sa vypočítava povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, sa nezapočítavajú zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí. Údaj o priemernom evidenčnom počte zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok sa v súlade so štatistickým výkazom „Práca 2-04“ udáva a zaokrúhľuje na 1 desatinné miesto.

**   V prípade, ak ste povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 splnili zadaním zákazky podľa § 64, je potrebné k výkazu doložiť potvrdenie pre zamestnávateľa.

         Ak zamestnávateľ odobral tovar alebo prijal službu podľa § 64 ods. 8 zákona od chránenej dielne alebo občana so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, ktorí realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovujú, na účely podľa odseku 7 sa zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky, započítava výška 10 % peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.

*** Celková cena práce podľa § 49 ods. 4 zákona je tvorená súčtom priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za príslušné   obdobie a úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom.

Chránená dielňa

Ak má vaša firma viac než 20 zamestnancov a váš úrad práce registruje viac než 3,2% zdravotne postihnutých uchádzačov, ste povinní zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, alebo nakupovať tovar v chránenej dielni.

 

My vám s tým pomôžeme.

 

BEMACO SK, a.s. vám ponúka nákup OOPP v chránenej dielni na Keratsínskom námestí 1 v Prešove.

 

Čítajte ďalej

 

 

Podkategórie

Certifikáty